The best kept secret in beauty

Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store gelden voor iedere behandeling, aanbieding en geldige transactie tussen BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store en de klant waarop BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.

Inspanningen BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store

 1. De specialisten van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store voeren de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenkomst met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, welke van belang zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de specialist worden medegedeeld.
 3. De specialisten van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt.
 4. De specialisten van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store zullen, indien nodig, de klant inlichten over (extra) of gewijzigde behandelingen alsmede de financiële consequenties die deze wijziging met zich meebrengt.

Persoonsgegevens – Privacy – Sociale Media

 1. De klant voorziet BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store digitaal, dan wel telefonisch van alle gegevens die nodig zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling(en).
 2. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store verwerkt deze gegevens in haar klantenbestand.
 3. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de klant en hanteert hierbij de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 4. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store zal de gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.
 5. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store deelt alleen met (mondelinge) toestemming van de klant foto’s en/of video’s op haar sociale media kanalen.

Afspraken – Annulering – No Show

 1. Afspraken bij BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store kunnen online of telefonisch worden gemaakt.
 2. De klant moet annulering van de afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk doorgeven aan BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store. Meldt de klant de verhindering van een PMU behandeling binnen 48 uur, dan zal BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store 50% van het honorarium in rekening brengen.
 3. Indien de klant de afspraak niet (no show) of niet tijdig nakomt, mag BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store het gehele honorarium van de afspraak in rekening brengen.
 4. Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert bij BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store, mag de specialist van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store de verloren tijd inkorten op de behandeling en alsnog het gehele honorarium van de behandeling aan de klant doorberekenen.
 5. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert bij BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store, mag de specialist van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store de afspraak in zijn geheel annuleren en de kosten van de behandeling in zijn geheel doorberekenen aan de klant.
 6. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store meldt verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant.
 7. Indien partijen worden gehinderd door overmacht zoals wettelijk beschreven, mag worden afgeweken van lid 2 tot en met 6.

Betaling

 1. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 2. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store vermeldt alle prijzen zichtbaar in de salon en op de website.
 3. Gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Aansprakelijkheid

 1. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store is niet aansprakelijk voor schade van welke aard, ontstaan doordat de door de klant verstrekte informatie onjuist/onvolledig is.
 2. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in de salon.

Garantie

 1. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store voorziet de klant van een volledig informatiebeleid omtrent de nazorg van de behandelingen.
 3. De garantie vervalt indien:
  • De tijdsduur van genezing van de behandeling is verstreken, zoals vermeld door de specialist van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store.
  • De klant de nazorg adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De klant andere producten gebruikt dan wordt geadviseerd door de specialist van BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store.
  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Klachten

 1. In geval van een klacht, dient de klant zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, mondeling en schriftelijk contact op te nemen met BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store. De schriftelijke klacht kan gericht worden aan: [email protected]
 2. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store reageert binnen 5 werkdagen schriftelijk op de klacht.
 3. Indien de klacht over de behandeling gegrond is zal BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store in overleg met de klant de behandeling opnieuw verrichten of zorg dragen voor restitutie.
 4. BrowBar Tilburg – Beauty Concept Store zal er alles aan doen om klachten zo goed mogelijk af te handelen. Mocht er desondanks geen oplossing tot stand zijn gekomen dan kan de klant de klacht melden bij de Geschillencommissie.

Aanvullende voorwaarden

Op (cosmetische) beauty avonden zijn aanvullende algemene voorwaarden van toepassing. Voorafgaand aan deze gelegenheid wordt deze aan de klant overhandigd.